Select Page

Üld- ja tellimistingimused

Üld- ja tellimistingimused

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1 Käesolevad Demades OÜ e-poe (edaspidi: e-pood) müügitingimused (edaspidi: tingimused) kehtivad Demades OÜ e-poest ostmisel internetiaadressilt www.koogivabrik.ee. Toodete müüja on Demades OÜ (edaspidi: Müüja), aadress Tammiku tee 2-7, Jüri, Rae vald, Harjumaa, registrikood 12162446, e-posti aadress info@koogivabrik.ee. Tingimustega reguleeritakse õigussuhteid, mis tekivad Müüja ja e-poest toodete ostja (edaspidi: Klient) vahel.

1.2 Müüjal on õigus ühepoolselt tingimusi muuta ja täiendada, avaldades uued tingimused internetiaadressil www.koogivabrik.ee. Kui Klient esitas tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Kliendi ja Müüja õigussuhtele tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimusi.

1.3 Klient nõustub e-poest tellimuse kinnitamisega tingimustes sätestatuga.

1.4 E-poes olevate toodete pildid on illustreerivad.

1.5 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

2. Ostu sooritamine

2.1 Klient valib e-poest välja soovitud toote/tooted ja lisab ostukorvi.

2.2 Toodete hinnad e-poes on toodud eurodes ning sisaldavad käibemaksu.

2.3 Toodetele kehtivad ostu tegemise hetkel e-poes kuvatud hinnad. Juhul kui müügihind on toote kättesaamise ajaks muutunud, jääb jõusse tellimuse vormistamise hetkel kehtinud hind.

2.4 Klient kontrollib ostukorvis oleva toote/tooted ja kui tellimuses ei esine vigu (mittesoovituid kaupu, koguseid vms) suundub Klient kassasse. Kui aga esineb vigu saab Klient neid ise korrigeerida eemaldades või lisades tooteid ja koguseid.

2.5 Klient valib tellimuse kättesaamise kuupäeva ja kellaaja ja erisoovid. Kõige varasem kättesaamise kellaaeg sõltub vastava restorani töökoormusest ning kuvatakse automaatselt veebilehel peale tellimuse kinnitamist ning saadetakse ka e-mailiga Kliendile.

2.6 Klient kohustub tellimuse vormistamisel esitama tellimuse täitmiseks vajalikud, tõesed andmed.

2.7 Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud täitmise võimatuse või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

2.8 Müüjal on õigus loobuda tellimuse täitmisest kui tekib kahtlus Müüjale esitatud andmete õigsuses ja headele tavadele mittevastava käitumise puhul.

2.9 Müüjal on õigus loobuda tellimuse täitmisest, teavitades sellest Klienti, kas e-kirja või telefoni teel koos loobumise põhjusega. Juhul, kui Müüja loobub tellimuse täitmisest, tagastatakse tellimuse maksumus (juhul kui makse on teostatud tellimuse esitamisel).

3. Makseviisid

3.1. Tellimuste eest tasumine toimub kohapeal enne toote või toodete kättesaamist sularahas või kaardimaksega.

4. Tellimuse kättesaamine ja kontroll

4.1 Tellimused saab kätte vastavast restoranist, millele tellimus läbi kodulehekülje (www.koogivabrik.ee) tehtud on.

4.2 Restoranidest toimub tellimuste väljastamine kõigil nädalapäevadel vastavalt restoranide lahtiolekuaegadele. Kui tellimuste väljastamises ja lahtiolekuaegades esineb muudatusi, on need märgitud veebilehel www.koogivabrik.ee.

4.3 Tellimused on restoranides kättesaadavad alates tellimuses määratud kättesaamise ajast, mis on nähtav koduleheküljel peale tellimuse kinnitamist Müüja poolt ning samuti kinnitusena saadetud e-kirjas.

4.4 Tellimuse saab Klient kätte isikut tõendava dokumendi (ID kaart, pass, juhiluba) või nime ja tellimuse numbri esitamisel.

4.5 Müüja ei vastuta Kliendile tekkinud kahju eest, kui Müüjast mittetulenevatel põhjustel on kolmandad isikud saanud oma valdusse unikaalse tellimuse numbri ja selle alusel on tellimuse kätte saanud.

4.6 Kui tellimus sisaldab alkohoolseid jooke antakse need üle vaid täisealisele isikule (nõutav vastuvõtja dokument). Kui Klient dokumenti ei esita või kui Klient on alaealine, on Müüjal õigus jätta eelnimetatud tooted üle andmata.

4.7 Müüja hoiab tellimusi kuni päeva lõpuni (kuni vastava restorani sulgemiseni). Kui Klient tuleb tellimusele järele hiljem kui tellimuses määratud ajaks, peab ta arvestama võimaliku kvaliteedi langusega.

4.8 Kui Klient ei tule päeva jooksul tellimusele järele, loetakse Klient tellimusest loobunuks ning Müüja ei tagasta Kliendile tellimuse maksumust (kui makse on teostatud tellimuse esitamisel).

4.9 Kui Klient on märkinud tasumisviisiks kohapeal tasumise sularahas või kaardiga, ehk ei ole kauba eest ette tasunud ning ei tule tellimusele samal päeval järgi, loetakse Klient tellimusest loobunuks ning Müüja esitab Kliendile tellimuse maksumuse suuruse arve.

4.10 Tellimuse kättesaamisel on Kliendil kohustus kontrollida toodete vastavust tellimusele koheselt. Pretensioonid lahendatakse üldjuhul toodete üleandmisel. Kui ei ole võimalik koheselt tuvastada puuduseid teavitatakse mittevastavatest toodetest (nt rikutud tooted, mittetellitud tooted jms) e-kirja või telefoni teel viivitamatult Müüjat ning võimalusel teostada ka foto, et tuvastada konkreetne mittevastavus.

4.11 Kui kaup ei vasta tellimusele on Kliendil õigus nõuda tellimuse välja vahetamist/ringi tegemist või nõuda tagasimakset.

4.12 Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, mida Müüjal ei olnud võimalik mõjutada.

6. Tellimuse tühistamine

6.1 Tellimuse tühistamisel ebasobiva aja tõttu, võtab Müüja Kliendiga ühendust, et leida kompromiss. Kui siiski aeg kliendile ei sobi, siis tellimuse summa tagastakse kliendi arvelduskontole (samale kontole kus kohast on makse laekunud) 3 tööpäeva jooksul.

6.2 Kliendil on võimalik tellimust ilma põhejndamata tühistada vähemalt 12h enne tellimuse valmimise aega, helistades vastavasse restorani.

7. Vastutus ja vääramatu jõud

7.1. Müüja vastutab Kliendi ees ja Klient vastutab Müüja ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8. Andmete kaitse ja töötlemise põhimõtted

8.1. Kõiki e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Internetimaksete korral tagab krüptitud andmesidekanal pankadega ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ka Müüjal puudub neile juurdepääs.

8.1.1 Veebipood kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba ostjale saatmiseks.

8.2. Müüja tagab ostja andmete sh. isikuandmete kaitse ja kasutamise privaatsuspoliitika tingimuste kohaselt ette nähtud korras. Ostja kinnitab, et on tutvunud ja nõus privaatsuspoliitika tingimustega. Lähtudes kehtivatest õigusaktidest ja privaatsuspoliitika tingimustes sätestatust, on Müüjal, Ostja nõusolekuta, õigus töödelda andmeid (sealhulgas isikuandmeid) ulatuses, mis on vajalik e-poes kasutamiseks. Muuhulgas on eeltoodust tulenevalt Müüjal eraldiseisva nõusolekuta õigus: saata ostjale e-poe teenuste kasutamisega seonduvaid teateid, sh. teateid, mille saatmine on e-poe kasutajate turvalisuse huvides; säilitada Ostjate paremaks teenindamiseks ja tehingute tõendamiseks Ostja tellimuste andmed, sh mõistliku tähtaja jooksul ka nende tellimuste kohta, mida Ostja sessiooni käigus ei lõpetanud.

8.3. Kui Ostja on andnud Kliendilepingu sõlmimisel või muul viisil Ostja poolt tema nõusoleku andmist kinnitava tahteavalduse tegemisega (nt iseteeninduses) nõusoleku andmete turunduslikuks kasutamiseks, kasutab Müüja neid andmeid privaatsuspoliitika fikseeritud tingimustel ja eesmärgil sh. ka Ostjale teenuste ja kaupade personaalsete otseturundus-, kampaania- ja sooduspakkumiste edastamiseks e-posti teel.

8.4. Ostjal on igal ajahetkel õigus võtta andmete turunduslikuks kasutamiseks antud nõusolek tagasi, saates Müüjale vastavasisulise e-kirja või edasiste otseturustuspakkumiste saamisest keeldumiseks järgides tema e-posti aadressile saadetud otseturustuspakkumises olevat juhist.

8.5. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

8.6. Kliendi ja Müüja vahel seoses toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

9. Muu

9.1. Tootepildid on illustratiivse tähendusega.

9.2. Müüja jätab endale õiguse teha muudatusi nii toitude hinna kui ka saadavuse osas ning loobuda erandkorras toidu müügist.

9.3. Toote infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale Teie viimast külastust uuenenud.

OLEME AVATUD

E-L: 11:00 - 21:00

P: 11:00 - 20:00

ASU TELLIMA

ASUKOHAD

PÄRNU

Pärnu Keskus II korrus
+372 4 422 933

Tule meile tööle
Allergeenide tabel
Müügitingimused

Ⓒ Koogivabrik 2023